ចាក់បាល់ឈ្នះៗ តាមអ៊ីនធឺណិត អាចបែងចែករូបបែបនៃការភ្នាល់បានជាច្រើនលក្ខណៈ