ការចាក់បាល់ឈ្នះៗ និងរបៀបគណនាប៊ីនភ្នាល់បាល់ឈ្នះចាញ់